כללי האתיקה של רואי החשבון נקבעו, בין היתר, במטרה להבטיח קו אחיד בהתנהלות רואי החשבון השונים ולסייע בביסוס האמון בין רואה החשבון ללקוחותיו. לנוחיותכם, ריכזנו עשרה כללים שאנו רואים כמרכזיים (כללים אלו מובאים מתוך כללי האתיקה וההתנהגות המקצועית של לשכת רואי חשבון ואינם מובאים כלשונם):

  1.  בכל מעשיו ישמור רואה החשבון על מידת היושר וההגינות ועל הרמה המוסרית שכבוד המקצוע מחייב בה.
  2.  רואה החשבון יקפיד על רמת המקצועית הגבוהה ועל מהימנות של כל המסמכים היוצאים מתחת ידיו ושל המידע שהוא מוסר.
  3.  רואה חשבון יתן שרות בהקפדה על הגינות, בלי משוא פנים, לפי מיטב שיקול דעתו ובהתאם לכללים, לתקנים ולנהלים המקובלים במקצוע.
  4.  רואה חשבון יימנע מכל מעשה או מחדל העשויים לפגוע באי-תלותו במבוקר או ממצב של ניגוד עניינים.
  5.  רואה חשבון לא יגלה לאחר דבר שהובא לידיעתו תוך כדי מתן שירות מקצועי ללקוח, אלא אם כן הוא חייב לגלותו על פי דין.
  6.  רואה חשבון לא ישדל אדם להיות לקוחו.
  7.  רואה חשבון לא יתן תשלום או טובת הנאה ולא יבטיח כאלו במישרין או בעקיפין, כדי להשיג עבודה.
  8.  רואה חשבון לא יקבע ולא יקבל שכר על פי תוצאות השרות שנתן, עבור שירותי ראית חשבון.
  9. רואה חשבון לא יתן ולא יציע שירות מקצועי ללא תמורה או תמורה נמוכה מן השכר הסביר והמקובל לגבי אותו שירות.
  10.  רואה חשבון לא יתן שרות מקצועי ללקוח של רואה חשבון אחר, אלא בהסכמת האחר, אלא אם כן סרב האחר לתת הסכמה ללא נימוק סביר.
נגישות