פיצויים בגין נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד בשל המצב הבטחוני – שנת 2019

ביום 30 במאי 2019 פורסמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט- 2019.

מטרת התקנות לקבוע את אופן הפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם בתקופה 1.5.2018 ועד 31.12.19 בשל המצב הביטחוני.

מצורף בזאת לעיונכם תמצית עיקרי הוראת הביצוע בקישור המצורף בזאת.

לצפייה בקובץ
נגישות